Search This Blog

Wednesday, December 14, 2011

100 sons of Dhritarashtra

The 100 sons of Dhritarashtra are named in the Mahabharata, in Adi Parva, CXVII. I have listed them below, and found upon listing them, that there are actuall 102 listed there! I'm not sure why this is. If anyone knows, please edit this information!
1. Duryodhana
2. Yuyutsu
3. Duhsasana
4. Duhsaha
5. Duhsala
6. Jalasandha
7. Sama
8. Saha
9. Vinda
10. Anuvinda
11. Durdharsha
12. Suvahu
13. Dushpradharshana
14. Durmarshana
15. Durmukha
16. Dushkarna
17. Karna
18. Vivinsati
19. Vikarna
20. Sala
21. Satwa
22. Sulochana
23. Chitra
24. Upachitra
25. Chitraksha
26. Charuchitra
27. Sarasana
28. Durmada
29. Durvigaha
30. Vivitsu
31. Vikatanana
32. Urnanabha
33. Sunabha
34. Nandaka
35. Upanandaka
36. Chitravana
37. Chitravarman
38. Suvarman
39. Durvimochana
40. Ayovahu
41. Mahavahu
42. Chitranga
43. Chitrakundala
44. Bhimavega
45. Bhimavala
46. Balaki
47. Balavardhana
48. Ugrayudha
49. Bhima
50. Karna
51. Kanakaya
52. Dridhayudha
53. Dridhavarman
54. Dridhakshatra
55. Somakitri
56. Anudara
57. Dridhasandha
58. Jarasandha
59. Satyasandha
60. Sada
61. Suvak
62. Ugrasravas
63. Ugrasena
64. Senani
65. Dushparajaya
66. Aparajita
67. Kundasayin
68. Visalaksha
69. Duradhara
70. Dridhahasta
71. Suhasta
72. Vatavega
73. Suvarchas
74. Adityaketu
75. Vahvashin
76. Nagadatta
77. Agrayayin
78. Kavachin
79. Krathana
80. Kunda
81. Kundadhara
82. Dhanurdhara
83. Ugra
84. Bhimaratha
85. Viravahu
86. Alolupa
87. Abhaya
88. Raudrakarman
89. Dridharatha
90. Anadhrishya
91. Kundabhedin
92. Viravi
93. Dhirghalochana
94. Pramatha
95. Pramathi
96. Dhirgharoma
97. Dirghavahu
98. Mahavahu
99. Vyudhoru
100. Kanakadhvaja
101. Kundasi
102. Virajas
Besides these sons, there was a daughter named Duhsala.


2 comments:

Manoj K Srivastava said...

Karna appears twice

Manoj K Srivastava said...

Mahavahu also appears twice. Once at #41 and then again at #98